Nieruchomości gorzów - blog Biuro nieruchomości

Świadectwo charakterystyki energetycznej – nowe obowiązki ustawowe

28 kwietnia, 2023 5 minut czytania Renata Hrehorczuk

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497, z 2022 r. poz. 2206) już od 28 kwietnia świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe m.in. dla budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących przedmiotem umowy sprzedaży oraz najmu.

1. Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej

Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej określają przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497, z 2022 r. poz. 2206).

Czym jednak jest to świadectwo charakterystyki energetycznej? Na podstawie przywołanej ustawy, charakterystyka energetyczna stanowi zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Świadectwo charakterystyki energetycznej, zwane też „certyfikatem”, jest dokumentem, który w swojej treści zawiera:

- dane identyfikacyjne budynku/lokalu mieszkalnego,
- charakterystykę energetyczną budynku/lokalu mieszkalnego,
- zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku/lokalu mieszkalnego,
- oświadczenie osoby, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Charakterystyka energetyczna budynku/lokalu mieszkalnego określa wysokość wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię (użytkową , końcową, oraz nieodnawialną energię pierwotną), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2. Dzięki nim uzyskujemy informację o energochłonności nieruchomości związanej z ogrzewaniem, wentylacją, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, chłodzeniem i oświetleniem. To pozwala nam oszacować efektywność energetyczną nieruchomości, a co za tym idzie wysokość kosztów jej utrzymania. Energooszczędność to bardzo ważny parametr, który warto wziąć pod uwagę podejmując decyzję o zakupie nieruchomości. Podobnie jest z klasą energetyczną sprzętów RTV i AGD, które określają etykiety energetyczne na nich umieszczone - wybierając te o wyższej klasie rocznie zaoszczędzimy nawet kilkadziesiąt złotych na energii elektrycznej.

Warto wiedzieć:

Korzystanie z nieruchomości oraz ze sprzętów o wysokiej klasie energetycznej nie tylko obniży nasze rachunki ale też przełoży się w dłuższej perspektywie czasu zarówno na oszczędność ekonomiczną, ale przede wszystkim ekologiczną wpływając korzystnie na dobro naszej planety.

2. Kto ma obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej

Od 28 kwietnia 2023 r. każdy właściciel/zarządca budynku lub części budynku (lokalu mieszkalnego/użytkowego) lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe/lokatorskie prawo do lokalu, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku: 1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3) wynajmowanego.

Świadectwo wymagane jest także w przypadku ukończenia budowy i oddania do użytkowania.

Powyższy obowiązek nie dotyczy właścicieli budynków mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2, gospodarstw rolnych z energią pierwotną na poziomie 50kwh/mkw/rok, budynki podlegające ochronie zabytków, będące na gminnej liście zabytków, miejsc kultu i służących do działalności religijnej, budynki przeznaczenia przemysłowego oraz gospodarczego, niewyposażone w instalacje zużywające energię z wyłączeniem oświetlenia.

3. Co grozi za brak świadectwa

Właściciel ma obowiązek przekazania przy zawarciu umowy sprzedaży prawa własności (lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) jego oryginału nabywcy lub kopii najemcy - w przypadku zawarcia umowy najmu. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania odpowiednio świadectwa charakterystyki energetycznej lub jego kopii/wydruku. Za niewykonanie obowiązku grozi nam kara grzywny, która regulowana jest przez kodeks wykroczeń. Wysokość grzywny ustalana jest przez Sąd Powszechny.

Ważne:

Notariusz odnotowuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku nieprzekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz poucza podmiot obowiązany do jego przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku. Zgodnie z § 1. Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. ( Dz.U.2022.0.2151 t.j. ) - Kodeks wykroczeń - Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

4. Kto może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzić może jedynie osoba wpisana do wykazu centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków prowadzonego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Powyższy rejestr obejmuje m.in. wykaz świadectw charakterystyki energetycznej oraz osób uprawnionych do ich sporządzania.

Ważne:

Zanim zdecydujesz się zlecić usługę sporządzenia świadectwa sprawdź czy wybrany przez Ciebie zleceniobiorca widnieje w rejestrze osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wykaz takich osób udostępniany jest w formie elektronicznej na stronie: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych

5. W jakich przypadkach świadectwo traci swoją ważność

Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat od momentu jego sporządzenia. W przypadku wykonania prac remontowo-budowlanych związanych z termomodernizacją takich jak ocieplenie, wymiana okien lub drzwi zewnętrznych, modernizacja systemu grzewczego lub wentylacyjnego świadectwo traci ważność. Ze względu na zmianę parametrów energetycznych zachodzi konieczność wykonania nowych obliczeń wskaźników zapotrzebowania na energię.

6. Obowiązkowe informacje w ogłoszeniu nieruchomości

Zgodnie z nowymi przepisami w ogłoszeniu dotyczącym sprzedaży lub najmu budynku lub części budynku (będącego lokalem mieszkalnym/użytkowym) oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, należy uwzględnić informacje o klasie energetycznej oferowanej nieruchomości.

 

Ustawowy obowiązek umieszczania w treści ogłoszenia danych energetycznych dotyczy wyłącznie nieruchomości dla których zostało już sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

W treści ogłoszenia należy podać wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2.

Wprowadzane zmiany służą w ujęciu politycznym wdrożeniu dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz stosowaniu rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu. Intencją jest pozyskanie informacji o efektywności energetycznej nieruchomości pozwalającej oszacować jej koszty utrzymania, które w cieniu rosnących cen są szczególnie istotne. Wskaźniki które będą obowiązkowo przekazywane przy sprzedaży nieruchomości budynkowych wpłyną zapewne na wartość nieruchomości – energooszczędność zapewniająca oszczędność w długiej perspektywie użytkowania będzie dostępna w wyższej cenie zakupu.

Podstawa prawna

 

Udostępnij ten post: