Nieruchomości gorzów - blog Biuro nieruchomości

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

8 września, 2023 4 minuty czytania Renata Hrehorczuk

Cudzoziemiec zamierzający nabyć w Polsce nieruchomość (użytkowanie wieczyste) zobowiązany jest uzyskać — z pewnymi wyjątkami — zezwolenie wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Kwestię tę reguluje ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278), zwanych do 1932 r. „obcokrajowcami".

1. Cudzoziemiec, czyli kto?

Według pierwotnego brzmienia ustawy zezwolenie wydawała Rada Ministrów na wniosek Ministra Skarbu. Nowelizacja z 24.3.1932 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 897) zastąpiła termin „obcokrajowiec" terminem „cudzoziemiec", zaś kompetencje Rady Ministrów przekazała Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

W obecnym reżimie prawnym decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalająca cudzoziemcowi na nabycie nieruchomości wyda­wana jest wówczas, gdy sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, również Minister Rolnictwa i Rozwo­ju Wsi. Ewentualny sprzeciw wymienionych wyżej ministrów wyrażany jest w drodze postanowienia.

Cudzoziemcem według ustawy jest:

1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego,

2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą ,

3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych oraz,

4) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mają­ca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpo­średnio lub pośrednio przez wymienione wyżej osoby lub spółki.

W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów ustawy z 15.9.2000 r. —Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.).

Nabyciem nieruchomości jest nabycie własności nieruchomości lub nabycie użytkowania wieczystego, a także udziału w tych prawach, na podstawie każdego zdarzenia prawnego.

2. Procedura uzyskania zezwolenia

Zezwolenie wydawane jest na wniosek cudzoziemca, jeżeli nabycie przez niego nieruchomości nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiąją się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa, a ponadto cudzoziemiec wykaże, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzecząpospolitą Polską.

Do okoliczności potwierdzających więzi cudzoziemca z Rzecząpospolitą  Polską zalicza się w szczególności:

1) posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia,

2) zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim,

3) posiadanie — z pewnymi wyjątkami — zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

4) członkostwo w organie zarządzającym niektórych przedsiębiorców,

5) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospo­darczej lub rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

W zezwoleniu wskazuje się nabywaną nieruchomość, osobę jej nabywcy (cudzoziemca) i zbywcy, a także ustala się ewentualne specjalne warunki, od spełnienia których uzależniona będzie możliwość nabycia nieruchomości.

Ze­zwolenie ważne jest przez dwa lata i może zostać poprzedzone wydaniem promesy ważnej jeden rok.

3. Kiedy zezwolenie nie jest obowiązkowe

Od obowiązku uzyskania zezwolenia zwolnione zostało — z wyjątkiem obszarów stref nadgranicznych oraz gruntów rolnych o powierzchni przekra­czającej jeden hektar, m.in.:

1) nabycie lokalu mieszkalnego,

2) nabycie lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w ta­kim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkanio­wych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub lokalu mieszkalnego,

3) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rzeczypo­spolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europej­skiej,

4) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywa­tela polskiego i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej nieruchomości, nierucho­mości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową mał­żonków,

5) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, jeżeli w dniu nabycia jest on uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkowni­kiem co najmniej 5 lat,

6) nabycie nieruchomości niezabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast przez kontrolowa­ną osobę prawną oraz spółkę handlową nieposiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na ich cele statu­towe ,

7) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, będącego bankiem i jednocze­śnie wierzycielem hipotecznym, w trybie przejęcia nieruchomości na wła­sność w wyniku bezskutecznej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym,

8) nabycie lub objęcie przez cudzoziemca będącego bankiem akcji lub udzia­łów w spółce posiadającej nieruchomość w związku z dochodzeniem przez ten bank roszczeń wynikających z dokonanych czynności bankowych.

Obowiązek uzyskania zezwolenia nie dotyczy cudzoziemców będących oby­watelami lub przedsiębiorcami państw-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej.

4. Nabycie nieruchomości bez zezwolenia

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca bez uzyskania zezwolenia jest nieważne. O nieważności nabycia orzeka sąd na żądanie m.in.: właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa lub wojewody albo na żądanie ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

No­tariusze sporządzający akty notarialne dokumentujące nabycie nieruchomości przez cudzoziemców zobowiązani są przesyłać Ministrowi Spraw Wewnętrz­nych i Administracji wypisy tych aktów w terminie 7 dni od dnia ich sporządze­nia. Obowiązek ten ciąży również na sądach, w sytuacji., gdy nabycie nierucho­mości przez cudzoziemca następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia

Posiadanie przez cudzoziemca udziału we własności nieruchomości (użyt­kowaniu wieczystym) nie zwalnia go z obowiązku uzyskania zezwolenia w przypadku nabywania dalszych udziałów we własności tej nieruchomości (użytkowaniu wieczystym).

 

Podstawa prawna

Ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278)

Szerzej zob. R. Strzelczyk, Prawo obrotu nieruchomościami, Warszawa 2021

 

Udostępnij ten post: