REGULAMIN KONKURSÓW „10 lat eDOM Nieruchomości”

prowadzonych za pośrednictwem: https://www.facebook.com/eDOM.GORZOW/,
zwany dalej „Regulaminem”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursów „10 lat eDOM Nieruchomości” zwanych dalej "Konkursem" jest eDOM Nieruchomości Renata Hrehorczuk z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Wiedeńska 2A/16, NIP 8551569444, Regon 321086272, zwana dalej "Organizatorem".
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach utrzymywanego w serwisie facebook.com profilu
eDOM Nieruchomości prowadzonego przez Organizatora, dostępnego pod adresem:
https://www.facebook.com/eDOM.GORZOW/, dalej zwanym "Profilem Organizatora", na warunkach i
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w terminach i z nagrodami określonymi
szczegółowo w ogłoszeniach o poszczególnych Konkursach, publikowanych każdorazowo na Profilu
Organizatora.
3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników,
zaś przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Następującym pojęciom używanym w Regulaminie oraz w poszczególnych ogłoszeniach należy
nadawać znaczenie określone poniżej:
a) Konkurs - Konkurs organizowany, w różnych edycjach czasowych, za pośrednictwem Profilu
Organizatora, adresowany do użytkowników Profilu Organizatora, polegający na wykonaniu zadania konkursowego;
b) Ogłoszenie o Konkursie - publikowane na Profilu Organizatora zaproszenie do udziału w danej
edycji Konkursu, zawierające w szczególności zadanie konkursowe, datę Konkursu, rozpoczęcie
Konkursu, określenie Nagród w Konkursie;
c) Data Konkursu - określenie ram czasowych danej edycji tj. dzień lub dni, w których uczestnicy mogą
wziąć udział w Konkursie;
d) Rozpoczęcie Konkursu - określona w Ogłoszeniu godzina oraz dzień od kiedy uczestnicy mogą
publikować odpowiedzi na zadanie konkursowe;
e) Nagrody – ebooki Amazon Kindle przyznawane zwycięzcom danego Konkursu w ilości określonej każdorazowo w Ogłoszeniu o Konkursie;
f) Zwycięzcy - Uczestnicy danego Konkursu, którzy opublikowali najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe, w sposób określony Regulaminem, w liczbie odpowiadającej ilości Nagród przyznawanych w danej edycji Konkursu;
g) Dzień zamknięcia Konkursu - określona w Ogłoszeniu godzina oraz dzień do kiedy uczestnicy mogą publikować odpowiedzi na zadanie Konkursowe;
h) Komisja - w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową składającą się z trzech osób, w tym jej Przewodniczącego.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki
określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w
Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie,
dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto w serwisie
Facebook.com, którzy są fanami Profilu Organizatora lub najpóźniej z chwilą przystąpienia do
Konkursu określą się jako fani Profilu Organizatora.
5. Określenie siebie jako "fana" Profilu Organizatora odbywa się za pomocą standardowej funkcji
serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu Organizatora.
6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ogłoszeniu dla danej
edycji Konkursu, tj. w Dacie Konkursu i nie wcześniej niż w chwili Rozpoczęcia Konkursu, opublikować
prawidłową odpowiedź na zadanie konkursowe wskazane w Ogłoszeniu, w komentarzu pod postem z
zadaniem konkursowym.
2. Za moment opublikowania komentarza, określonego w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w
którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze Serwisu.
3. Jeden uczestnik może zgłosić do danego etapu Konkursu tylko jedną odpowiedź konkursową, o której mowa w ust. 1 powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont w serwisie Facebook.com. Jeżeli ten sam Uczestnik nadeśle więcej niż jedną odpowiedź konkursową, za odpowiedź konkursową zgłoszoną w Konkursie uważana będzie jedynie odpowiedź konkursowa zapisana jako pierwsza na Profilu Organizatora w ramach danej edycji Konkursu.
4. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie,
Uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów
prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do
zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu.
5. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie,
Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie odpowiedzi
konkursowej na stronach Profilu Organizatora, jak również na stronach serwisów internetowych
wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję tylko spośród Uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzieli na zadanie konkursowe, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu oraz spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
2. Spośród Uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, Komisja wskaże Zwycięzców danej edycji Konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzieli na zadanie konkursowe, w liczbie odpowiadającej ilości Nagród w danej edycji Konkursu wskazanej w Ogłoszeniu. Uczestnikom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 Regulaminu.
3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
4. Lista zwycięzców zostanie podana w komentarzu pod Ogłoszeniem konkursu, z oznaczeniem kont
osób, które wygrały. Osoby te powinny w ciągu dwóch dni roboczych wysłać do Organizatora
konkursu wiadomość prywatną w serwisie Facebook z następującymi danymi osobowymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu oraz proponowany termin odebrania Nagrody. W przypadku braku doręczenia oświadczenia w wyżej wskazanym terminie lub niepodania wszystkich wskazanych powyżej danych Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie do przekazania Nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia kolejnego zwycięzcy konkursu, jeśli osoba
wyłoniona nie zgłosi się w wiadomości prywatnej w wyznaczonym czasie i nie wyśle swoich danych
osobowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika, w szczególności w przypadku: a) zawarcia w Odpowiedzi elementów wulgarnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem; b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich; c) zawarcia w Odpowiedzi treści reklamowych.

§ 5. Nagrody

1. Nagrodami w każdorazowym Konkursie są Nagrody opisane w § 1 pkt. e) określone w konkretnym
Ogłoszeniu o Konkursie.
2. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane w terminie do 7 dni roboczych od dnia przesłania danych przez Zwycięzcę. Zwycięzca Nagrody jest zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. protokół odbioru nagrody rzeczowej.
3. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w §2 i §3 i §4
Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie i sposobie określonym w
ust. 2 powyżej, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji
Organizatora.
4. Organizator informuje, że w razie podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych wydanie Nagrody może być niemożliwe pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres: eDOM Nieruchomości Renata Hrehorczuk, ul. Wiedeńska 2A/16, 66-400 Gorzów Wlkp. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacja powinna zawierać: a) dopisek na kopercie: „10 lat eDOM Nieruchomości ” b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego); c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; d) podpis reklamującego.
3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym
reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Profil Organizatora jest publiczny. Administratorem danych osobowych, które Uczestnik pozostawia odwiedzając profil (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia) jest Organizator – eDOM Nieruchomości Renata Hrehorczuk. z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp. przy ul. Wiedeńskiej 2A/16. Z Organizatorem można skontaktować się pod adresem email: biuro@edom-nieruchomosci.pl.
2. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach:
a) organizacja, przeprowadzenie Konkursu i przekazanie Nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wykonania umowy konkursowej, której postanowienia zawiera Regulamin,
b) wykonanie obowiązku podatkowego związanego z przyznaniem Nagród w Konkursie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonanie obowiązków nałożonych przez prawo,
3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Facebook. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i numer telefonu.
4. Dane osobowe będą przechowane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych Zwycięzców będzie dłuższy. Organizator będzie przechowywał te dane do upływu pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach uzasadnionych interesem administratora. Dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu, chyba że administrator będzie w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania, które będą nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie.
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany, ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie informacje, które są udostępniane w celu udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w Regulaminie. Serwis Facebook stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu
2. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na Stronie.